Components magnètics dolços sinteritzats

Les peces magnètiques dolces sinteritzades s’utilitzen per guiar o amplificar un camp magnètic. La seva funció dins d’un circuit electromagnètic pot ser transformar un senyal elèctric en un moviment, o convertir un moviment en un senyal elèctric, partint de la seva capacitat de magnetitzar-se i desmagnetitzar-se de manera fàcil i ràpida quan s’aplica o anul·la un camp magnètic.

AMES disposa d’una amplia diversitat de materials i processos, adequats per personalitzar el component, i d’un Laboratori de I+D equipat amb maquinària diversa per a la caracterització de propietats magnètiques com la força coercitiva, inducció, resistivitat, inductància, cicles d’histèresi, pèrdues magnètiques, etc.

AMES és un especialista mundialment reconegut en la fabricació de peces magnètiques dolces sinteritzades, amb aplicacions molt diverses:

Nuclis de bobina, armadures, pols, estators, rotors, carcasses, etc, per a multitud d’actuadors tant lineals com rotatius, de materials Fe pur, Fe-P o Fe-Si.

Actuadores

Components per a màquines elèctriques de materials ferro pur i Fe-P: masses polars, nuclis de bobina, contactors, interruptors, components inductius, etc.

Sintered soft magnetic components for electrical machines

Components de materials compostos SMC per treball a elevada freqüència (≥ 400 Hz), adequats per a minimitzar les pèrdues magnètiques: rotors i estators de motors elèctrics, components inductius, injectors, bobines d’ignició, i peces per a màquines elèctriques i actuadors especials.

Componentes de materiales compuestos SMC para alta frecuencia (≥400 Hz)

Sensors d’impulsos per a frens ABS, motor, arbre de lleves, cigonyal, de material Fe pur, Fe-P, o acer inoxidable ferrític.

Sensores de impulsos

Nuclis de bobina de detectors-sensors d’alta sensibilitat, fabricats de material Fe-Ni, on es requereix una resposta molt ràpida.

Equipos de alta sensibilidad: Fe-Ni

Components de material Fe-Co, adequats per maximitzar la ràtio inducció / volum en equips amb limitació d’espai.

Componentes de elevada inducción: Fe-Co

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Guía de diseño para piezas de sinterizado recomendada por AMES
Formes recomanades
Las ventajas del sinterizado; formas complejas, elevada precisión dimensional, fiablidad y pepetitibiliad en grandes series, autolubricación, etc
Avantatges del sinteritzat
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Precisió dimensional