FORMES RECOMANADES

Els components sinteritzats s’han de dissenyar d’acord amb una sèrie de recomanacions de formes, orientades a que el component sigui compactable, i a minimitzar el cost de fabricació.

Com a resum, les formes recomanades són conseqüència de 5 importants condicionants:

Recommended shapes for sintering; Robust tooling

1. Utillatge robust.

La forma de la peça ha de ser dissenyada de manera que els utillatges de compactació siguin robusts i no es trenquin durant l’operació. Els conceptes bàsics a considerar són:
– Evitar formes cilíndriques perpendiculars a la direcció de premsat.
– Evitar transicions tangencials agudes de l’utillatge, i formes frontals acabades en seccions molt fines (punta de ganivet).
– Evitar gruixos de paret dels punxons molt fins.
– Evitar forats frontals de diàmetre inferior a 1,5 mm, i forats cecs excessivament esvelts.
– Acabar els cants frontals amb xamfrans amb zona plana final, i/o amb zones cilíndriques de 0,5 mm d’altura.

AMES Design tips for sintered components-ejectability

2. Expulsabilitat.

La geometria de la peça ha d’estar concebuda perquè la peça sigui expulsable l’utillatge de compactació i/o calibrat. Els conceptes bàsics a considerar són:
– Evitar figures que impedeixin l’expulsió del component de la matriu, com ara ranures o forats laterals, canvis de secció no progressius en diàmetre, grafilats, etc.
– Introduir angles de despulla superiors a 7 º, podent ser més petits en casos concrets.
– Acabar els cants frontals amb xamfrans amb zona plana final, i/o amb zones cilíndriques de 0,5 mm d’altura.

AMES design guide for sintered parts; wall thickness and powder filling

3. Gruix de paret mínim.

El gruix de paret de la cavitat d’ompliment de l’utillatge de compactació ha de ser suficient com perquè les partícules de pols penetrin en ella i omplin la cavitat de manera eficient.
En general, són necessaris gruixos de paret mínims superiors a 1,5 mm, encara que és factible en casos concrets aconseguir gruixos de fins a 0,8 mm.

AMES sintering design guide for compact integrity

4. Integritat de la peça compactada.

La peça compactada ha de tenir suficient consistència mecànica per ser manipulada en procés sense que la seva integritat quedi afectada, i per prevenir defectes interns causats per l’expulsió o la manipulació. Els conceptes bàsics a considerar són:
– Treballar amb gruixos de paret mínims superiors a 1,5 mm, encara que és factible en casos concrets aconseguir gruixos de fins a 0,8 mm.
– Les valones han de tenir un gruix superior a 2 mm, podent ser més curtes en casos concrets. La relació entre gruix i amplada de valona no ha d’excedir de 5.
– Posar radis en tot el contorn de l’utillatge, i evitar finals de forma en aresta viva.
– Intentar acabar els contorns frontals amb xamfrans amb zona plana.

AMES design tips for sintered gears

5. Formes d’engranatges.

Els engranatges estan subjectes als mateixos criteris de disseny explicats anteriorment, però tenen alguns criteris específics:
– Els dentats helicoïdals han de tenir un angle d’hèlix inferior a 30º.
– Les puntes i valls de les dents han de tenir un radi superior a 0,25 mm.
– El mòdul mínim ha de ser de 0,5, encara que es pot arribar a 0,25 en casos concrets.

Els components sinteritzats s'han de dissenyar d'accord amb una sèrie de recomanacions de formes, orientades a que el component sigui compactable, i a minimitzar el cost de fabricació.

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Las ventajas del sinterizado; formas complejas, elevada precisión dimensional, fiablidad y pepetitibiliad en grandes series, autolubricación, etc
Avantatges del sinteritzat
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Precisió dimensional