Recerca i desenvolupament

La Recerca és un dels principals pilars d’AMES i una activitat estratègica dins del grup, ja que és un element clau per garantir la solidesa i continuïtat d’AMES en el present i en el futur. Mitjançant la Recerca, AMES pretén:

Oferir productes innovadors al mercat per satisfer les seves necessitats no resoltes.
Millorar els productes existents, en la seva qualitat i competitivitat.
Crear nous processos de fabricació, orientats a poder processar nous materials.
Millorar els processos per augmentar la fiabilitat i repetitivitat dels productes i reduir els costos de producció.
Augmentar la diversificació del grup AMES, amb la penetració en nous mercats mitjançant el desenvolupament de nous productes i solucions innovadores.

El centre tecnològic AMES PM Tech Center integra un laboratori centra dedicat al desenvolupament de noves tecnologies i materials, i uns laboratoris específics a les plantes especialitzades. La política d’AMES en el capítol de R+D passa per assignar a aquests centres una dotació econòmica important, tant en persones com en recursos materials:

Equip de format per doctors en Metal·lúrgia, Llicenciats en Química, Enginyers Mecànics i tècnics altament qualificats.
Gran varietat de maquinària de caracterització i assajos de tipus mecànic, de tipus metal·logràfic incloent un microscopi electrònic de rastreig, determinació de propietats magnètiques, així com anàlisis químics i altres propietats físiques (corrosió, STA, etc.). També incorpora una planta pilot dissenyada per poder processar nous materials com a pas previ a la seva industrialització.

El centre tecnològic AMES PM Tech Center col·labora habitualment amb Universitats i Centres de Recerca nacionals i internacionals de diferents disciplines, en funció del tipus concret de projecte.

L’Oficina Tècnica Central, que opera dins de l’àrea de R+D+i, té sota la seva responsabilitat el disseny dels utillatges i dels processos de fabricació, i disposa de programes CAE per a la simulació dels esforços sotmesos sobre els utillatges i sobre els components.

Recerca i desenvolupament d'AMES
El centre tecnològic AMES PM Tech Center integra un laboratori centra dedicat al desenvolupament de noves tecnologies i materials, i uns laboratoris específics a les plantes especialitzades
AMES varietat de maquinària de caracterització i assajos de tipus mecànic, de tipus metal•logràfic

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats