Valors

AMES, com a empresa amb una clara vocació tecnològica i innovadora, i fortament compromesa amb la societat, vol ser una organització on totes les persones i grups que es vinculin (personal, clients, proveïdors, accionistes o la mateixa societat) puguin satisfer les seves expectatives, tant a curt com a llarg termini.

Aquest plantejament comporta els compromisos següents:
Amb el personal, perquè pugui assolir la seva realització i perfeccionament, professional i econòmic, garantint la seva màxima seguretat.
Amb els clients, per satisfer les seves expectatives tant des del punt de vista tecnològic com econòmic i del servei.
Amb els proveïdors, per establir col·laboracions duradores i de confiança.
Amb els accionistes, per poder rendibilitzar les seves inversions al llarg del temps.
Amb la societat, per posar a la seva disposició productes i serveis que li siguin útils i, per tant, contribueixin a la seva millora, sent respectuosos amb el medi ambient, creant riquesa per al conjunt del país i integrant-se en els pobles o ciutats on AMES desenvolupi la seva activitat.

Així mateix, el compliment d’aquests compromisos només és possible si totes les persones que formen part directament (Per·sonal i Accionistes) i totes aquelles que sense formar part també contribueixen a la seva existència (Clients, Proveïdors, Societat), assumeixen i fan front als seus compromisos amb AMES.
El personal aportant el seu compromís individual de professionalitat, de responsabilitat i d’integració amb els objectius generals de l’empresa.
Els accionistes aportant el seu compromís de mantenir i anar augmentant, en el grau que sigui possible, les seves inversions. Pel que fa als agents externs:
Dels Clients i dels Proveïdors s’espera el compliment dels seus respectius compromisos contractuals, amb la màxima diligència i eficiència.
De la mateixa Societat s’espera que, per mitjà dels seus mecanismes de govern, segueixi afavorint el desenvolupament d’AMES perquè pugui ser cada vegada més creadora de riquesa en tots els àmbits territorials on està implantada.

Dr. Cèsar Molins
Director General d’AMES